Тыва компьютерниң сөстери

From TyvaWiki
Revision as of 21:33, 28 March 2012 by Sborsody (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
 • account бүрүткел бижик
 • active идепкейлиг
 • administrator башкарыкчы
 • subscription бижидилге


aggregate

  бөкпектежир

browse

  ажыдар

built-in, embedded

  киир туткан

cancel

  соксаар

comment

  тайылбыр

content

  утка

data

  медээ

database

  медээ чыындызы, медээ шыгжамыры

default

  ниити

download

  уштуп алыр

e-mail

  э-чагаа

file

  Файл

filter

  шүүр

forum

  шуулган

hardware

  херексел хандырылгазы, демир

information

  медеглел

insert

  киирер

link

  холбаа

broken link

  бузук холбаа

list

  даңзы

log

  журнал

login

  кирер

logout

  үнер

member

  кежигүн

message

  медеглел

mouse click

  күске-базар

news

  медээ

online

  шыйыгда

option

  эдиг

page

  арын

password

  чажыт сөс

report

  илеткел

required

  херек

RSS feed

  РСС медээ агымы

save

  шыгжаар

software

  программа хандырылгазы

store

  шыгжаар

string

  илередиг

summary

  допчулал

table of contents

  допчузу

text

  сөзүглел

update (n)

  чаартылга

undelete

  диргисир

username

  ажыглакчының ады

various

  янзы-бүрү