Talk:Aa-Shuu-Dekei-Oo

From TyvaWiki
Revision as of 04:49, 11 April 2010 by Sborsody (talk | contribs) (New page: '''челер /чел*/''' 1. идти рысью (о лошади); аът челип орган конь бежал рысью; 2. рысистый; челер аът рысистый к...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

челер /чел*/ 1. идти рысью (о лошади); аът челип орган конь бежал рысью; 2. рысистый; челер аът рысистый конь.

чечен I 1) красноречивый // красноречие; чечен менде, чечек черде посл. красноречие у меня — цветок на земле; чечен кижи крас¬норечивый человек; ср. сөскүр; 2) прям. и перен. меткий; чечен боо меткое ружьё; 3) художе¬ственный; чечен чогаал художе¬ственное произведение; чечен сөс бөлгүмү кружОк художествен¬ного слОва; чечен чугаа а) Образ-ная речь; б) рассказ; ср. рассказ. чечен II чеченец, чеченка// че¬ченский; чеченнер чеченцы; чечен дыл чеченский язЫк.


1 Челер оюм челип орда

Черде туман арый-ла бээр

Чечен уруг чаңнап орда

Четчир сылдыс четчи-ле бээр

2 Ортун карам ийи караа

Орай үнген шолбан-на ийин

Одуртпалак (чоон чажы)

Оран-чуртум пөжү-ле ийин

3 Базар оюм базып орда

Башкы туман арый-ла бээр

Баштак карам (уруг) чаңнап орда

Башкы сылдыс четчи-ле бээр

5 Хеймер карам ийи караа

Кежээ үнген шолбан-на ийин

Хендир кара кежегези

Кедек черниң пөжү-ле ийин